School of Computing

Staff Profiles

Dr Shouyong Jiang

Research Associate

Publications