McCord Centre for Landscape

Projects

CHiLaT - Cultural Heritage in Landscape: Planning for Development in Turkey

This project will develop emerging landscape characterisation methods that can be used across and between disciplines to address the challenges of environmental and social change through landscape.

RCUK-TUBITAK Newton Project.

Landscapes underpin sense of place and identity: with careful management, they can transform people’s quality of life. Although landscapes change constantly as a result of human actions and natural processes, researchers have not yet created spatial models at a large scale that provide detailed insights into historic landscape change. Such models could be used to understand fundamental issues such as the links between historical changes, intensification and climate change, and to inform planning for the future.

To do so, the project will develop emerging landscape characterisation methods that can be used across and between disciplines to address the challenges of environmental and social change through landscape. Leading specialists from Turkey and the UK will work together with a team of Early Career Researchers to identify and address challenges facing societies in both countries through landscape.

During the research programme the team will develop innovative and practical methods to create positive impacts within 5-10 years. This is especially urgent in Turkey as quickening economic development and social change create both positive and unintended negative impacts including loss of landscape character and poor-quality landscapes. The partners will promote research using Historic Landscape Characterisation (HLC), an interdisciplinary technique developed in the UK and first piloted in Turkey by members of the team with the aim of informing positive landscape planning and management.

RCUK-TÜBITAK Newton Projesi

Peyzaj yer ve kimlik duygusunun temelini oluşturmaktadır ve dikkatli yönetim anlayışı ile insanların yaşam kalitesini değitirebilir. Her ne kadar peyzajlar, insan eylemleri ve doğal süreçlerin bir sonucu olarak sürekli olarak değişse de, araştırıcılar tarihi peyzaj değişimi konusunda detaylı bilgiler sunabilen geniş ölçekli mekansal modeller oluşturamamışlardır. Aslında bu modeller; tarihi değişimler, tarımda yaşanan yoğunlaşma ve iklim değişikligi arasındaki ilişkiler gibi temel sorunların anlaşılmasında ve geleceğe yönelik planlama çalışmalarına ışık tutulmasında kullanılabilirler.

Bu kapsamda, proje ile peyzajda meydana gelen çevresel ve sosyal değişimlere ilişkin sorunların irdelenmesi ve bunlara çözum önerileri getirilebilmesi amacıyla disiplinlerarası çalışmalarda kullanılabilecek yeni peyzaj karakterizasyon yöntemleri geliştirilecektir. Türkiye ve Birleşik Kralllık’dan önde gelen uzmanlar ile genç kariyer araştırmacıları, her iki ülke toplumlarında karşılaşılan peyzajla ilişkili sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri getirmek için bir takım olarak beraber çalışacakdır.

Araştırma programı süresi boyunca, çalışma ekibi 5-10 yıl içinde pozitif etkiler yaratabilecek, yenilikçi ve uygulanabilir yöntemler geliştirecektir. Bu çalışmanın özellikle, hızlı ekonomik gelişme ve sosyal değişime bağlı olarak ortaya çıkan pozitif  ve peyzaj karakterinin kaybolması ve düşük nitelikli peyzajların oluşması gibi istenmeye negatif etkilerin yaşanması nedeniyle Turkiye’de gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Proje ortakları, disiplinlerarası bir yaklaşım olarak ilk kez Birleşik Krallık’ta geliştirilen ve ilk plot çalışması peyzaj planlama ve yönetimini olumlu yönde bilgilendirmek amacıyla Türkiye’de proje ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilen Tarihi Peyzaj Karakterizasyonu yöntemini kullanarak projeyi destekleyeceklerdir.