Skip to main content

Case study: Student Wellbeing

Improving conditions for student support in Secondary Schools

The Diamond Ranking tool was used in an inner city secondary school in Sweden to enable the student support staff to explore the impact of school physical spaces on student wellbeing. The staff were asked to rank photographs of a variety of classrooms, outdoor spaces and social spaces with the activity facilitating a general discussion about learning beliefs and physical space. Download the case study below to read the full details.

Förbättra villkoren för elevstöd i högstadieskolor

Diamond Ranking-verktyget användes i en svensk högstadieskola i en stad för att stödja elevhälsopersonalens arbete med att utforska vilket inflytande som skolans lokaler kan ha på elevernas välbefinnande. Personalen ombads att ranka fotografier av en variation av miljöer såsom klassrum, utomhusmiljöer och uppehållsrum, i en aktivitet som främjade en allmän diskussion om lärande och fysisk miljö. Ladda ned fallstudien nedan för att läsa mer.